[url=http://cb2.upanh.com/19.0.24821451.7HG0/sshot11.png][/url]

Thiết kế lại giao diện tab
[url=http://cb4.upanh.com/19.0.24821463.QGC0/sshot12.png][/url]
Version info
[url=http://cb7.upanh.com/19.0.24821476.uXB0/sshot14.png][/url]
Trang dân trí ko còn bị díu chữ khi kéo trang

Link download mediafire.com ?c6j90wslj1o189q
Ở bản này, khi kéo 1 tab ra khỏi cửa sổ hiện tại để tạo thành cửa sổ mới, bạn cũng có thể kéo nó trở lại cửa sổ cũ